717 484 0848

Call Now: 717-484-0848

Call Now:
 717-484-0848

Tomato Pies

Sausage Tomato Pie

Jersey tomato pie with sausage...

Eggplant Tomato Pie

Jersey tomato pie with eggplant...

Spinach & Mushroom Tomato Pie

Jersey tomato pie with spinach & mushrooms...

Spinach Tomato Pie

Jersey tomato pie with spinach...

Roasted Peppers Tomato Pie

Jersey tomato pie with roasted peppers...

Roasted Peppers & Eggplant Tomato Pie

Jersey tomato pie with roasted peppers & eggplant...

Jersey Tomato Pie

Made with chunk tomatoes, olive oil & seasonings over mozzarella...

Traditional Tomato Pie

No mozzarella cheese Made with chunk tomatoes, olive oil, seasonings & Parmesan cheese...